หน้าหลัก » บล็อก

บล็อก

เวลา: 22 มิ.ย. 2018

สกรูในกระบวนการผลิตมักเกิดจากปัญหาของเครื่องจักรหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงานทำให้เกิดข้อบกพร่องด้านคุณภาพที่หลากหลาย เรามักใช้สกรูที่มักพบปัญหาด้านคุณภาพร่วมกัน
1. การเสียรูปของหัวสกรูเล่นหัวคดเคี้ยว สาเหตุที่เป็นไปได้คือการติดตั้งสกรูเจาะไม่ดีและเครื่องถ่ายเทที่ไม่เหมาะสม
2. หัวสกรูไม่กลม เหตุผลก็คือการเลือกไดย์สำหรับดายสกรูไม่เพียงพอหรือหมัดไม่เพียงพอ
สกรู 3 ตัวมีครีบหรือครีบ เหตุผลก็คือการขึ้นรูปแบบสีแดงไม่ดี ส่วนใหญ่ระหว่างการเจาะและระยะห่างของรูตายเป็นหมัดที่ใหญ่เกินไปหรือสั้นเกินไป
4 หัวสกรูแตก หัวสกรูแตก